Statut - CKZ2022

Przejdź do treści

Statut został opracowany na podstawie:

1.  Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty: (Dz.U.2018 poz. 1457)
2.  Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity DZ.U.2018 poz. 967).
3.  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie publicznych
placówek  kształcenia  ustawicznego,  publicznych  placówek  kształcenia  praktycznego  oraz
publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego (Dz.U. z 2009r., Nr 99).       
4.  Rozporządzenie    MEN  z  dnia  31  sierpnia  2017r.  w  sprawie  praktycznej  nauki  zawodu (Dz.U.2017. poz. 1644).
5.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków  i  sposobu  oceniania,  klasyfikowania  i  promowania  uczniów  i  słuchaczy  w  szkołach
publicznych (DZ.U. 2017. poz.1534).
6.  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.( Dz.U.2017 poz. 59).
7.  Rozporządzenia MEN z dnia 17 marca w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (DZ.U.2017 poz.649).
8.   Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  I  Rady  (UE)  2016/679  w  sprawie  ochrony  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych) (RODO).
9.  Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 10.05.2018r. poz.1000).

Nasi partnerzy:
Wróć do spisu treści