Deklaracja dostępności - CKZ2022

Przejdź do treści

Deklaracja dostępności Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie.
Centrum Kształcenia Zawodowego  zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://ckzbelchatow.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://ckzbelchatow.pl/
Data publikacji strony internetowej: 11.05.2004
Data ostatniej dużej aktualizacji: 31.03.2022
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo (pliki wniosków i formularzy Word, pdf)
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:
Deklarację sporządzono dnia: 21.09.2020
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 31.03.2022
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Andrzej Jędrzejczyk ,adres poczty elektronicznej ckp_belchatow@wp.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 44 633 23 44. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie mieści się  przy ul. Czaplinieckiej 96 w Bełchatowie.
Do budynku prowadzi wejście ogólnodostępne w godzinach pracy Centrum. Aby dostać się do budynku, należy pokonać jedną furtkę, następnie 2 stopnie schodów lub skorzystać z podjazdu dla niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe zewnętrzne otwierane automatycznie, drzwi wewnętrzne otwierane ręcznie.
Budynek jest parterowy, nie ma schodów, są szerokie korytarze, drzwi i toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma pochylni, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.
Przed wejściem głównym do budynku znajduje się parking miejski z 1 wydzielonym miejscem dla osoby niepełnosprawnej.
Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.
Nasi partnerzy:
Wróć do spisu treści