Regulamin CKZ - CKZ2022

Przejdź do treści


Regulamin zajęć praktycznych
w Centrum Kształcenia Praktycznego

W celu zapewnienia uzyskania przez uczniów odpowiednich kwalifikacji zawodowych poprzez
praktyczne  kształcenie  potrzebnych  umiejętności  do  zdania  egzaminu  zawodowego  oraz  podjęcia
przyszłej pracy zawodowej ustala się co następuje:
§ 1.
Do sprawnego wykonywania zawodu w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej
odbywanie zajęć praktycznych jest obowiązkowe.
§ 2.
Wobec  uczniów  odbywających  zajęcia  praktyczne  w  Centrum  stosuje  się  przepisy  Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.
§ 3.
Uczniowie  podczas  zajęć  praktycznych  w  pracowniach  Centrum  podporządkowani  są  zasadom
wewnętrznej dyscypliny pracy.
§ 4.
Nauczyciele  zawodu  stanowią,  kadrę  kierowniczą  względem  uczniów  odbywających  zajęcia
praktyczne w Centrum.
§ 5.
1.  Na  początku  każdego  roku  szkolnego  każdy  uczeń  wnosi  dobrowolną  opłatę  na  rzecz  CKP
przeznaczoną na zakup  materiałów niezbędnych do przeprowadzania  ćwiczeń. Wysokość opłaty  jest
ustalana przez Radę Pedagogiczną CKP na dany rok szkolny w miesiącu sierpniu.
2.  Na  początku  każdego  roku  szkolnego  na  pierwszych  zajęciach  uczniowie  zapoznają  się  
z  wewnętrznym  regulaminem  pracy  obowiązującym  w  Centrum,  regulaminem  porządkowym  oraz
przepisami określającymi prawa i obowiązki ucznia.
3.  Na  początku  każdego  roku  szkolnego  uczniowie  odbywający  po  raz  pierwszy  zajęcia  w  Centrum
uczestniczą  w  obowiązkowym  szkoleniu  w  zakresie  ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny
pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.
4.  Odbycie  ogólnego  przeszkolenia  musi  być  potwierdzone  pisemnie  przez  inspektora  bhp  i  ucznia  
w zeszytach zajęć praktycznych oraz księdze szkoleń.
5. W czasie roku szkolnego na pierwszych zajęciach po zmianie pracowni uczniowie są zapoznawani
przez  nauczycieli  zawodu  z  regulaminem  pracowni  oraz  odbywają  szkolenie  stanowiskowe  
z  uwzględnieniem  szczegółowych  przepisów  BHP,  potwierdzane  podpisem  ucznia  w  zeszycie  zajęć
praktycznych.
§ 6.
1.  Dla  zapewnienia  właściwego  bezpieczeństwa,  higieny  i  kultury  pracy  uczniowie  mają  obowiązek
używania odzieży roboczej i sprzętu ochrony osobistej oraz środków czystości.
2.  Uczniowie  zobowiązani  są  do  noszenia  i  szanowania  używanej  przez  siebie  odzieży,  właściwego
wykorzystywania otrzymanego sprzętu ochrony osobistej, dbania o czystość stanowiska pracy w czasie
i po zakończeniu pracy oraz o czystość osobistą.
§ 7.
W  razie  zaistnienia  wypadku  na  terenie  Centrum  poszkodowany  lub  jego  opiekun  ma  obowiązek
niezwłocznego poinformowania dyrektora Centrum oraz służby BHP.
§ 8.
1.  Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowniach Centrum według harmonogramu przejść.
2.  Zajęcia praktyczne mogą odbywać się poza terenem CKP, jeśli ich tematyka umożliwia realizację
obowiązującej podstawy programowej.
3.  W  przypadku  organizacji  zajęć  poza  CKP  ale  na  terenie  Bełchatowa  uczniowie  zgłaszają  się  na
miejsce o wyznaczonej godzinie wraz z ubraniami roboczymi i po ich zakończeniu udają się do
domu.
§ 9.
1. Każdy uczeń zobowiązany jest do wydajnej pracy i rzetelnego zaangażowania się w zorganizowaną
działalność szkoleniową, produkcyjną lub usługową oraz wzorowego wywiązywania się z nałożonych
obowiązków szkolnych.
2. Na zajęcia uczniowie zobowiązani są zgłaszać się punktualnie.
3. Bez zgody nauczyciela nie wolno bezwzględnie opuszczać stanowiska pracy oraz wychodzić poza
teren pracowni, budynku i terenu Centrum.
4. W czasie trwania zajęć praktycznej nauki zawodu na terenie Centrum uczniom nie wolno korzystać  
z  telefonów  komórkowych,  które  mają  pozostać  wyłączone.  Dopuszcza  się  korzystanie  z  telefonów
komórkowych jedynie w trakcie przerwy.  
5. W czasie trwania zajęć praktycznej nauki zawodu na terenie Centrum uczniowie zobowiązani są do
noszenia identyfikatorów w widocznym miejscu.
§ 10.
Podczas  odbywania  zajęć  praktycznych  uczeń  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  obowiązującego
zeszytu zajęć praktycznych.
§ 11.
Uczniowie zobowiązani są do kulturalnego zachowania się w czasie odbywania zajęć praktycznych.
§ 12.
Na terenie Centrum zabrania się:
- palenia wyrobów tytoniowych
- używania „palenia” e-papierosa (papierosa elektronicznego)
- zażywania środków odurzających itp.
- spożywania alkoholu  
§ 13.
1.  Każdy  uczeń  zobowiązany  jest  usprawiedliwić  dzień  nieobecności  na  zajęciach,  przedkładając
odpowiednie zaświadczenie od lekarza lub rodziców.
2.  Usprawiedliwienie  musi  być  przedstawione  nauczycielowi  zawodu  w  ciągu  dwóch  tygodni  od
zakończenia nieobecności.
§ 14.
1.  Uczeń  może  być  zwolniony  z  części  zajęć  praktycznych  osobiście  przez  rodzica  lub  prawnego
opiekuna.  
2.  W  przypadku  długotrwałej  choroby  lub  nieobecności  spowodowanej  wypadkiem  losowym  Rada
Pedagogiczna Centrum ustali sposób i tryb odrabiania i zaliczania zaległości programowych zgodnie  
z odrębnymi przepisami.
§ 15.
Wewnętrzne zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów z zajęć praktycznych w Centrum
przedstawione są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.
§ 16.
Wizerunek uczestników zajęć w CKP (nauczyciele i uczniowie) może być wykorzystywany w celach
promocyjnych placówki.
§ 17.
Za  systematyczne  uczęszczanie  na  zajęcia  praktyczne,  wzorowe  wyniki  w  szkoleniu  praktycznym  
i kulturę osobistą dyrektor Centrum może przyznać nagrody:
1) pochwałę Dyrektora Centrum w obecności uczniów,
2) list pochwalny lub gratulacyjny,
3) dyplom uznania,
4) nagrodę rzeczowa.
§ 18.
Za  nieprzestrzeganie  regulaminu,  uchylanie  się  od  pracy,  ucieczki  z  zajęć  oraz    niewłaściwego
zachowania będą stosowane kary przewidziane w Statucie Centrum z jednoczesnym powiadomieniem
szkoły macierzystej i rodziców ucznia.
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.09. 2015 roku       Dyrektor Centrum
      
Regulamin zatwierdzam do użytku wewnątrzszkolnego
Nasi partnerzy:
Wróć do spisu treści