CKZ2019

Przejdź do treści

Menu główne:


KOMUNIKAT

ZGODNIE Z DECYZJĄ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
ZAJĘCIA W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
ZOSTAŁY ZAWIESZONE
DO 26.06.2020r.


Akcjia #GaszynChallenge

    Dziękujemy Powiatowemu Centrum Sportu w Bełchatowie za nominację Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie przyjęło wyzwanie i wzięło udział w akcji #GaszynChallenge - pomocy dla Wojtusia Howisa, która ma na celu zbiórkę pieniędzy na najdroższy lek świata- wart 9 mln zł.
    Do zbiórki przyłączyło się tysiące osób, strażaków, policjantów, samorządowców, koła gospodyń wiejskich z całej Polski – razem możemy naprawdę dużo. Akcja rozwija się w zawrotnym tempie. Ku radości rodziców, ale także organizatorów wydarzenia udało się zebrać planowaną kwotę. Jednak akcja trwa nadal! Tata chorego Wojtusia postanowił wszystkie pieniądze zebrane ponad kwotę wymaganą do leczenia jego dziecka przekazać na inne chore dzieci, które również wymagają pilnego leczenia. Szczegóły znajdźcie Państwo tutaj https://www.siepomaga.pl/wojtus CKZ do wykonania zadania nominuje:
     Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie
     II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie
     Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w BełchatowieKomunikat

     Od 01.06.2020 w CKZ prowadzone będą konsultacje dla uczniów. Uczniowie klas III szkoły branżowej i technikum otrzymają harmonogram konsultacji za pośrednictwem dziennika elektronicznego ZSP nr 1. Chętnych do skorzystania z konsultacji proszę o zgłoszenia na adres email konsultacje.ckz@wp.pl . W wiadomości należy podać imię, nazwisko i klasę. Zgłoszenia można również dokonać drogą telefoniczną na numery sekretariatu CKZ 446332344/446332378 w godzinach 7.00 – 15.00.

Zgłoszenia proszę przysyłać w terminie do 28.05.2020.

Wszystkie konsultacje przeprowadzone będą zgodnie z procedurami zamieszczonymi na stronie CKZ.

Pliki do pobrania (pdf):
Procedury postępowania
w związku z zagrożeniem KORONAWIRUSEM COVID-19
obowiązujące osoby przebywające
w Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie


     Osoba która przebywała w rejonie zagrożenia epidemiologicznego w ciągu ostatnich 14 dni lub miała kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem nie może przebywać w placówce i uczestniczyć w konsultacjach.
     Uczeń ma bezwzględny zakaz umawiania się na konsultacje, jeżeli jest chory lub w Jego domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza,

I. Postępowanie przychodzenia / wychodzenia oraz przebywania uczniów w CKZ podczas konsultacji w czasie trwania stanu epidemicznego ze względu na ryzyko zarażenia koronawirusem.

1. Przebywanie uczniów w CKZ, w tym w pracowniach i szatni, może odbywać się jedynie przy uwzględnieniu zasad: 4 m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji.
2. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu, prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.
3. W miarę możliwości konsultacje będą się odbywać w tej samej pracowni / sali dla tej samej grupy.
4. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w CKZ osób z zewnątrz. Należy zadbać o zachowanie dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z takimi osobami.
5. Wyznaczeni przez Dyrektora CKZ pracownicy, będą pilnować przestrzegania zasad higieniczno-sanitarnych przez osoby wchodzące do Centrum:
• Przy wejściu będzie wykonywany pomiar temperatury wszystkim osobom wchodzącym na teren CKZ. Osoby z podwyższoną temperaturą lub innymi objawami chorobowymi nie będą wpuszczane na teren Centrum.
• Przy wejściu do CKZ będzie znajdować się płyn do dezynfekcji rąk i bezwzględnie wszystkie osoby wchodzące do Centrum muszą zdezynfekować ręce.
6. Uczniowie wchodzący do Centrum Kształcenia Zawodowego na konsultacje będą musieli podpisać Oświadczenie (wywiad wstępny) o stanie zdrowia, które stanowi załącznik nr 1 do Procedur postępowania w związku z zagrożeniem KORONAWIRUSEM COVID-19 obowiązującym w CKZ w Bełchatowie, w czasie stanu epidemicznego. Oświadczenie to podpisują uczniowie pełnoletni, w przypadku uczniów niepełnoletnich wymagany jest podpis rodzica/opiekuna prawnego ucznia. Oświadczenie jest jednocześnie informacją o:
• zapoznaniu się z obowiązującymi procedurami,
• zgodzie na pomiar temperatury,
• wyrażeniu zgody na udział w konsultacjach.
7. Każdy uczeń wchodzący na teren CKZ musi mieć założoną maseczkę zakrywającą nos oraz usta, którą może zdjąć dopiero po zajęcia miejsca w pracowni / sali z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
8. Przed wejściem do CKZ obowiązkowo uczeń musi zdezynfekować ręce.  W przypadku przeciwskazań zdrowotnych do stosowania środków do dezynfekcji, uczeń natychmiast musi umyć ręce.
9. Nauczyciele oraz pozostali pracownicy CKZ będą zaopatrzeni w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne oraz przyłbice.
10. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wiszą plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.
11. W CKZ jest zapewniony sprzęt i środki do prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości pracowni oraz sal do konsultacji, pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach.
12. Dyrektor CKZ przeprowadził spotkanie z pracownikami ze zwróceniem szczególnej uwagi na profilaktykę zdrowotną pracowników. Do CKZ nie powinni przychodzić pracownicy, którzy są chorzy. W miarę możliwości w zajęcia nie są angażowani nauczyciele oraz inni pracownicy powyżej 60. roku życia.
13. W CKZ jest przygotowane pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
14. W gablocie przy sekretariacie w miejscu widocznym dla wszystkich są umieszczone numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
15. W przypadku nagłej sytuacji nastąpi szybka komunikacja z rodzicami uczniów niepełnoletnich.
16. Procedury zachowania dla Nauczyciela:
• należy wyjaśnić uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone,
• należy zorganizować  konsultacje indywidualne oraz grupowe z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik), należy dopilnować, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów i podręczników,
• należy wietrzyć salę, w której organizowane są konsultacje, co najmniej raz na godzinę,
• należy zwracać uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce,
• należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym należy ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni po zakończeniu zajęć.
17. Procedury zachowania dla Ucznia:
• otrzymanie możliwości konsultacji indywidualnych lub grupowych nastąpi po wcześniejszym zgłoszeniu chęci uczestniczenia w nich,
• w przypadku umówionej konsultacji i braku możliwości obecności na niej, należy bezwzględnie zgłosić ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia,
• uczeń ma ze sobą wziąć do CKZ własny zestaw przyborów (zeszyt długopis itp.). W trakcie konsultacji uczeń nie będzie miał możliwości pożyczyć podręczników czy przyborów od innych uczniów,
• w drodze do i z Centrum należy bezwzględnie korzystać z osłony na usta i nos oraz zachować dystans społeczny,
• przed wejściem do CKZ obowiązkowa jest dezynfekcja rąk przy pomocy dostępnego płynu lub w określonych przypadkach przez umycie rąk w wodzie z mydlem,
• uczeń musi dostosować się do zasad ustalonych przez dyrektora CKZ – na konsultacjach uczniowie nie korzystają z szatni,
• uczeń bezwzględnie musi stosować zasady higieny: często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie, zachować dystans, a także unikać dotykania oczu, nosa i ust,
• uczeń musi zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania, jednocześnie powinien stosownie zwracać uwagę innym w tym zakresie,
• uczniowie muszą unikać większych skupisk uczniów, zachować dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie Centrum.

II. Postępowanie wobec pracownika lub ucznia CKZ w Bełchatowie na wypadek podejrzenia zakażenia:

1. Jeśli u ucznia lub pracownika placówki zaobserwowano objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:
• należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną
• lub powinien on zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
2. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z najbliższą powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, przekazując wszystkie niezbędne dane (jakie występują u niej objawy i od kiedy).
W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora placówki, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne. Jednocześnie dyrektor placówki mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia u ucznia lub pracownika jak najszybciej zgłasza ten fakt do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.


II. Postępowanie z pomieszczeniami jeśli wystąpił przypadek osoby z podejrzeniem koronawirusa.

     W przypadku, gdy uczeń lub pracownik placówki został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor tej placówki w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.
     Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem.
• (lista stacji sanitarno-epidemiologicznych znajduje się tutaj: https://gis.gov.pl/mapa/)
• (listę oddziałów zakaźnych można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/byles-w-chinach-i-zle-sie-czujesz-sprawdz-co-robic
• (lista chorób zakaźnych zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i  Krajowego Konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (dostępne na stronach: gov.pl, gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus).


     WW procedury opracowano na podstawie:
• Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
• Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U z 2020r. Poz. 493),
• Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567).


Centrum Kształcenia Zawodowego
w Bełchatowie informuje o sprzedaży środków trwałych i  narzędzi


1. Wystawione do sprzedaży składniki majątku znajdują się w pomieszczeniach CKZ przy ul. Czaplinieckiej 96. Osobami udzielającymi informacji są : Mariusz Mision i Marek Jacoń, tel. 44 633 23 44
2. Oględzin przedmiotów można dokonać w dni robocze w godzinach 8-13
3. Szczegółowy wykaz przedmiotów znajduje się w załącznikach


Odwołanie konkursu wiedzy elektrycznej:  „Bezpieczna elektryczność - 2020”

         W związku z zagrożeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i decyzji Wojewody Łódzkiego o nieorganizowaniu wycieczek i wyjazdów uczniów i dzieci oraz nieprzyjmowania w charakterze gości grup uczniów i dzieci z innych szkół i placówek, jak również nieorganizowania zbiorowych wyjść uczniów i dzieci do kin, teatrów, muzeów itp. oraz wydarzeń na terenie szkół i placówek takich jak: akademie, apele czy koncerty, konkurs "Bezpieczna elektryczność - 2020" zostanie zorganizowany po odwołaniu decyzji Wojewody Łódzkiego.

Konkursu wiedzy elektrycznej:  „Bezpieczna elektryczność - 2020”

         Koło nr 29 Oddziału Piotrkowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich działające przy Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie ma zaszczyt po raz dziesiąty zaprosić uczniów do Konkursu wiedzy elektrycznej:  „Bezpieczna elektryczność - 2020”.
         Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, obejmujący obszar kształcenia elektrycznego, elektronicznego i fizyki.

Więcej informacji w zakładce Koło SEP


Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie
informuje o drugiej turze sprzedaży środków trwałych

1. Wystawione do sprzedaży składniki majątku znajdują się w pomieszczeniach CKZ przy Ul. Czaplinieckiej 96. Osobami udzielającymi informacji są : Mariusz Mision i Marek Jacoń, tel. 44 633 23 44
2. Oględzin przedmiotów można dokonać w dni robocze w godzinach 8-13
3. Pisemne oferty będą przyjmowane w zaklejonej kopercie w Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie w pokoju nr 6 (sekretariat ) do godziny 10:00 dnia 21 lutego 2020 r. Dopuszcza się składanie ofert pocztą, e-mail i faxem. Na każdy środek trwały powinna być złożona osobna  koperta/oferta. Publiczne otwarcie kopert i określenie  nabywców  nastąpi dnia 21 lutego 2020 r. o godz 12:00 w pokoju nr 26.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo wyboru najkorzystniejszej oferty w drodze przeprowadzenia konkursu jak również prawo do odstąpienia od sprzedaży.
5. Szczegółowy wykaz przedmiotów znajduje się w załączniku.

Załączniki do pobrania w formacie pdf:

Centrum Kształcenia Zawodowego
w Bełchatowie informuje o sprzedaży:

• Środków trwałych (tokarki, szlifierki, frezarki, wiertarki)
• Elementów i składników wyposażenia (stoły ślusarskie, wiertarka stołowa…)
• Narzędzi (trzpienie, wiertła, narzynki, rozwiertaki, obcęgi, ściernice, tuleje…)

1. Wystawione do sprzedaży składniki majątku znajdują się w pomieszczeniach CKZ przy Ul. Czaplinieckiej 96. Osobami udzielającymi informacji są : Mariusz Mision i Marek Jacoń, tel. 44 633 23 44
2. Oględzin przedmiotów można dokonać w dni robocze w godzinach 8-13
3. W przepadku środków trwałych Sprzedający zastrzega sobie prawo wyboru najkorzystniejszej oferty w drodze przeprowadzenia konkursu jak również prawo do odstąpienia od sprzedaży.
4. Szczegółowy wykaz przedmiotów oraz regulamin znajduje się w załącznikach.

Załączniki do pobrania w formacie pdf:

W Centrum Kształcenia Zawodowego ruszamy jeszcze z jedną Akcją.

Tym razem coś dla najmłodszych. MISIE RATOWNISIE - podziel się pluszakiem, to akcja zbierania maskotek, które zostaną przekazane dla dzieci poszkodowanych w wypadkach przez Państwowe Straże Pożarne oraz Pogotowia Ratunkowe.
Organizatorem akcji jest Fundacja Wsparcie 112 i to oni wszystkie misie rozdysponują do poszczególnych oddziałów PSP i karetek ratunkowych. Misie zbieramy w CKZ do końca stycznia, następnie wolontariusze ze sztabu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbiorą od nas misie ratownisie i zawiozą je do swojego sztabu, skąd w lutym zostaną przekazane Fundacji WSPARCIE 112.
25 listopada przypada Dzień Pluszowego Misia. Jest to doskonała okazja, aby przynieś pluszaka i przekazać Fundacji. Miś Ratowniś powinien być czysty i w dobrym stanie, by mógł pocieszyć dziecko po wypadku i umilić mu smutne chwile.
Zapraszamy wszystkich uczniów oraz nauczycieli do wzięcia udziału w tej Akcji.

Tym razem CKZ pomaga jeszcze mocniej...

Postanowiliśmy wspomóc kampanię DZIEŃ DAWCY SZPIKU - Marcin i inni potrzebują Twojej pomocy.
Kampania jest dedykowana 44-letniemu bełchatowianinowi choremu na białaczkę, który szuka w milionowym świecie swojego bliźniaka genetycznego.
Im bliżej finału akcji - CKZ angażuje się bardziej, by więcej osób zarejestrowało się jako potencjalny dawca szpiku.
A co robimy?
Drukujemy na drukarce 3D breloki z logo Fundacji DKMS, które będą rozdawane podczas finału kampanii. Nasi uczniowie malują koszulki w logo Fundacji DKMS. Wielkie brawa dla uczniów i nauczycieli z CKZ.
Przypomnijmy kiedy finał kampanii DZIEŃ DAWCY SZPIKU dla chorego Marcina i innych
23 listopada 2019 • Centrum Handlowe Olimpia – 10:00 – 20:00, ul Kolejowa 6, Bełchatów
24 listopada 2019 • 23. Bełchatowska Piętnastka – 9:00 – 16:00, Hala Energia, ul Dąbrowskiego 11 Bełchatów
24 listopada 2019 • Centrum Handlowe Olimpia – 14:00 – 20:00, ul Kolejowa 6, Bełchatów
Zapraszamy do rejestracji. POMOŻESZ? BO MOŻESZ - MASZ TO W GENACH.
 
Fotorelacja z przygotowań do finału kampanii.
Monika Czarnecka
 


           Podczas obchodów 40-lecia Oddziału Piotrkowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich Centrum Kształcenia Praktycznego (od 1wrzesnia 2019 CKZ) zostało uhonorowane medalem OPt SEP. Medal ten wręczono Dyrektorowi panu Andrzejowi Jędrzejczykowi. Odznaczenie to jest podziękowaniem, uznaniem i symbolem owocnej współpracy z OPt SEP. Nasze koło SEP nr 29 aktywnie działa już 11 rok. Od 2011 organizuje międzypowiatowy konkurs wiedzy elektrycznej „ Bezpieczna Elektryczność”, w którym wzięło udział ponad 1500 uczniów. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbywa się w Centrum Kształcenia Zawodowego.


 Popularny CKP z dniem 1 września 2019 roku przestaje istnieć...teraz jesteśmy CKZ czyli Centrum Kształcenia Zawodowego:) Czy coś się zmieniło??? Nie... jedynie nazwa i logo, które niebawem ukaże się na naszej stronie.


 

Za nami pierwszy tydzień szkoły :)

 
W CKZ rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2019/2020 od szkolenia BHP – zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.
To był czas, aby wprowadzić uczniów w zakres ich obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny w pracy. Dzięki życzliwości Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa w Bełchatowie uczniowie mogli również bliżej uczestniczyć w ćwiczeniach z pierwszej pomocy.
Świadomość oraz wiedza zdobyta przez naszych uczniów podczas szkolenia z pewnością się przyda w roku szkolnym.
Życzymy zatem bezpiecznych warunków pracy oraz świadomości w ocenie zagrożeń występujących w środowisku pracy. Pamiętajmy, że sami przyczyniamy się do własnego bezpieczeństwa.


     
       
       Cekapowskie Brygady Remontowe wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej rozpoczęły akcję pomocy dla niepełnosprawnego bełchatowianina. Już w czerwcu został opracowany kosztorys i plan remontowy natomiast uczniowie branży elektrycznej poprawili instalację w obwodzie gniazd wtykowych która zagrażała bezpieczeństwu użytkownika. Obecnie prowadzimy prace hydrauliczne w łazience w celu likwidacji barier architektonicznych oraz poprawy komfortu życia niepełnosprawnego mieszkańca Bełchatowa.
Po zakończonym remoncie pochwalimy się efektem naszej pracy.
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego