CKZ2019

Przejdź do treści

Menu główne:


KOMUNIKAT

ZGODNIE Z DECYZJĄ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
ZAJĘCIA W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
ZOSTAŁY ZAWIESZONE
DO 24.05.2020r.


Komunikat

     Od 01.06.2020 w CKZ prowadzone będą konsultacje dla uczniów. Uczniowie klas III szkoły branżowej i technikum otrzymają harmonogram konsultacji za pośrednictwem dziennika elektronicznego ZSP nr 1. Chętnych do skorzystania z konsultacji proszę o zgłoszenia na adres email konsultacje.ckz@wp.pl . W wiadomości należy podać imię, nazwisko i klasę. Zgłoszenia można również dokonać drogą telefoniczną na numery sekretariatu CKZ 446332344/446332378 w godzinach 7.00 – 15.00.

Zgłoszenia proszę przysyłać w terminie do 28.05.2020.

Wszystkie konsultacje przeprowadzone będą zgodnie z procedurami zamieszczonymi na stronie CKZ.

Pliki do pobrania (pdf):
Procedury postępowania
w związku z zagrożeniem KORONAWIRUSEM COVID-19
obowiązujące osoby przebywające
w Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie


     Osoba która przebywała w rejonie zagrożenia epidemiologicznego w ciągu ostatnich 14 dni lub miała kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem nie może przebywać w placówce i uczestniczyć w konsultacjach.
     Uczeń ma bezwzględny zakaz umawiania się na konsultacje, jeżeli jest chory lub w Jego domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza,

I. Postępowanie przychodzenia / wychodzenia oraz przebywania uczniów w CKZ podczas konsultacji w czasie trwania stanu epidemicznego ze względu na ryzyko zarażenia koronawirusem.

1. Przebywanie uczniów w CKZ, w tym w pracowniach i szatni, może odbywać się jedynie przy uwzględnieniu zasad: 4 m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji.
2. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu, prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.
3. W miarę możliwości konsultacje będą się odbywać w tej samej pracowni / sali dla tej samej grupy.
4. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w CKZ osób z zewnątrz. Należy zadbać o zachowanie dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z takimi osobami.
5. Wyznaczeni przez Dyrektora CKZ pracownicy, będą pilnować przestrzegania zasad higieniczno-sanitarnych przez osoby wchodzące do Centrum:
• Przy wejściu będzie wykonywany pomiar temperatury wszystkim osobom wchodzącym na teren CKZ. Osoby z podwyższoną temperaturą lub innymi objawami chorobowymi nie będą wpuszczane na teren Centrum.
• Przy wejściu do CKZ będzie znajdować się płyn do dezynfekcji rąk i bezwzględnie wszystkie osoby wchodzące do Centrum muszą zdezynfekować ręce.
6. Uczniowie wchodzący do Centrum Kształcenia Zawodowego na konsultacje będą musieli podpisać Oświadczenie (wywiad wstępny) o stanie zdrowia, które stanowi załącznik nr 1 do Procedur postępowania w związku z zagrożeniem KORONAWIRUSEM COVID-19 obowiązującym w CKZ w Bełchatowie, w czasie stanu epidemicznego. Oświadczenie to podpisują uczniowie pełnoletni, w przypadku uczniów niepełnoletnich wymagany jest podpis rodzica/opiekuna prawnego ucznia. Oświadczenie jest jednocześnie informacją o:
• zapoznaniu się z obowiązującymi procedurami,
• zgodzie na pomiar temperatury,
• wyrażeniu zgody na udział w konsultacjach.
7. Każdy uczeń wchodzący na teren CKZ musi mieć założoną maseczkę zakrywającą nos oraz usta, którą może zdjąć dopiero po zajęcia miejsca w pracowni / sali z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
8. Przed wejściem do CKZ obowiązkowo uczeń musi zdezynfekować ręce.  W przypadku przeciwskazań zdrowotnych do stosowania środków do dezynfekcji, uczeń natychmiast musi umyć ręce.
9. Nauczyciele oraz pozostali pracownicy CKZ będą zaopatrzeni w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne oraz przyłbice.
10. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wiszą plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.
11. W CKZ jest zapewniony sprzęt i środki do prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości pracowni oraz sal do konsultacji, pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach.
12. Dyrektor CKZ przeprowadził spotkanie z pracownikami ze zwróceniem szczególnej uwagi na profilaktykę zdrowotną pracowników. Do CKZ nie powinni przychodzić pracownicy, którzy są chorzy. W miarę możliwości w zajęcia nie są angażowani nauczyciele oraz inni pracownicy powyżej 60. roku życia.
13. W CKZ jest przygotowane pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
14. W gablocie przy sekretariacie w miejscu widocznym dla wszystkich są umieszczone numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
15. W przypadku nagłej sytuacji nastąpi szybka komunikacja z rodzicami uczniów niepełnoletnich.
16. Procedury zachowania dla Nauczyciela:
• należy wyjaśnić uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone,
• należy zorganizować  konsultacje indywidualne oraz grupowe z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik), należy dopilnować, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów i podręczników,
• należy wietrzyć salę, w której organizowane są konsultacje, co najmniej raz na godzinę,
• należy zwracać uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce,
• należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym należy ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni po zakończeniu zajęć.
17. Procedury zachowania dla Ucznia:
• otrzymanie możliwości konsultacji indywidualnych lub grupowych nastąpi po wcześniejszym zgłoszeniu chęci uczestniczenia w nich,
• w przypadku umówionej konsultacji i braku możliwości obecności na niej, należy bezwzględnie zgłosić ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia,
• uczeń ma ze sobą wziąć do CKZ własny zestaw przyborów (zeszyt długopis itp.). W trakcie konsultacji uczeń nie będzie miał możliwości pożyczyć podręczników czy przyborów od innych uczniów,
• w drodze do i z Centrum należy bezwzględnie korzystać z osłony na usta i nos oraz zachować dystans społeczny,
• przed wejściem do CKZ obowiązkowa jest dezynfekcja rąk przy pomocy dostępnego płynu lub w określonych przypadkach przez umycie rąk w wodzie z mydlem,
• uczeń musi dostosować się do zasad ustalonych przez dyrektora CKZ – na konsultacjach uczniowie nie korzystają z szatni,
• uczeń bezwzględnie musi stosować zasady higieny: często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie, zachować dystans, a także unikać dotykania oczu, nosa i ust,
• uczeń musi zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania, jednocześnie powinien stosownie zwracać uwagę innym w tym zakresie,
• uczniowie muszą unikać większych skupisk uczniów, zachować dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie Centrum.

II. Postępowanie wobec pracownika lub ucznia CKZ w Bełchatowie na wypadek podejrzenia zakażenia:

1. Jeśli u ucznia lub pracownika placówki zaobserwowano objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:
• należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną
• lub powinien on zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
2. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z najbliższą powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, przekazując wszystkie niezbędne dane (jakie występują u niej objawy i od kiedy).
W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora placówki, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne. Jednocześnie dyrektor placówki mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia u ucznia lub pracownika jak najszybciej zgłasza ten fakt do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.


II. Postępowanie z pomieszczeniami jeśli wystąpił przypadek osoby z podejrzeniem koronawirusa.

     W przypadku, gdy uczeń lub pracownik placówki został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor tej placówki w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.
     Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem.
• (lista stacji sanitarno-epidemiologicznych znajduje się tutaj: https://gis.gov.pl/mapa/)
• (listę oddziałów zakaźnych można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/byles-w-chinach-i-zle-sie-czujesz-sprawdz-co-robic
• (lista chorób zakaźnych zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i  Krajowego Konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (dostępne na stronach: gov.pl, gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus).


     WW procedury opracowano na podstawie:
• Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
• Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U z 2020r. Poz. 493),
• Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567).


Centrum Kształcenia Zawodowego
w Bełchatowie informuje o sprzedaży środków trwałych i  narzędzi


1. Wystawione do sprzedaży składniki majątku znajdują się w pomieszczeniach CKZ przy ul. Czaplinieckiej 96. Osobami udzielającymi informacji są : Mariusz Mision i Marek Jacoń, tel. 44 633 23 44
2. Oględzin przedmiotów można dokonać w dni robocze w godzinach 8-13
3. Szczegółowy wykaz przedmiotów znajduje się w załącznikach


Odwołanie konkursu wiedzy elektrycznej:  „Bezpieczna elektryczność - 2020”

         W związku z zagrożeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i decyzji Wojewody Łódzkiego o nieorganizowaniu wycieczek i wyjazdów uczniów i dzieci oraz nieprzyjmowania w charakterze gości grup uczniów i dzieci z innych szkół i placówek, jak również nieorganizowania zbiorowych wyjść uczniów i dzieci do kin, teatrów, muzeów itp. oraz wydarzeń na terenie szkół i placówek takich jak: akademie, apele czy koncerty, konkurs "Bezpieczna elektryczność - 2020" zostanie zorganizowany po odwołaniu decyzji Wojewody Łódzkiego.

Konkursu wiedzy elektrycznej:  „Bezpieczna elektryczność - 2020”

         Koło nr 29 Oddziału Piotrkowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich działające przy Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie ma zaszczyt po raz dziesiąty zaprosić uczniów do Konkursu wiedzy elektrycznej:  „Bezpieczna elektryczność - 2020”.
         Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, obejmujący obszar kształcenia elektrycznego, elektronicznego i fizyki.

Więcej informacji w zakładce Koło SEP


Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie
informuje o drugiej turze sprzedaży środków trwałych

1. Wystawione do sprzedaży składniki majątku znajdują się w pomieszczeniach CKZ przy Ul. Czaplinieckiej 96. Osobami udzielającymi informacji są : Mariusz Mision i Marek Jacoń, tel. 44 633 23 44
2. Oględzin przedmiotów można dokonać w dni robocze w godzinach 8-13
3. Pisemne oferty będą przyjmowane w zaklejonej kopercie w Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie w pokoju nr 6 (sekretariat ) do godziny 10:00 dnia 21 lutego 2020 r. Dopuszcza się składanie ofert pocztą, e-mail i faxem. Na każdy środek trwały powinna być złożona osobna  koperta/oferta. Publiczne otwarcie kopert i określenie  nabywców  nastąpi dnia 21 lutego 2020 r. o godz 12:00 w pokoju nr 26.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo wyboru najkorzystniejszej oferty w drodze przeprowadzenia konkursu jak również prawo do odstąpienia od sprzedaży.
5. Szczegółowy wykaz przedmiotów znajduje się w załączniku.

Załączniki do pobrania w formacie pdf:

Centrum Kształcenia Zawodowego
w Bełchatowie informuje o sprzedaży:

• Środków trwałych (tokarki, szlifierki, frezarki, wiertarki)
• Elementów i składników wyposażenia (stoły ślusarskie, wiertarka stołowa…)
• Narzędzi (trzpienie, wiertła, narzynki, rozwiertaki, obcęgi, ściernice, tuleje…)

1. Wystawione do sprzedaży składniki majątku znajdują się w pomieszczeniach CKZ przy Ul. Czaplinieckiej 96. Osobami udzielającymi informacji są : Mariusz Mision i Marek Jacoń, tel. 44 633 23 44
2. Oględzin przedmiotów można dokonać w dni robocze w godzinach 8-13
3. W przepadku środków trwałych Sprzedający zastrzega sobie prawo wyboru najkorzystniejszej oferty w drodze przeprowadzenia konkursu jak również prawo do odstąpienia od sprzedaży.
4. Szczegółowy wykaz przedmiotów oraz regulamin znajduje się w załącznikach.

Załączniki do pobrania w formacie pdf:

W Centrum Kształcenia Zawodowego ruszamy jeszcze z jedną Akcją.

Tym razem coś dla najmłodszych. MISIE RATOWNISIE - podziel się pluszakiem, to akcja zbierania maskotek, które zostaną przekazane dla dzieci poszkodowanych w wypadkach przez Państwowe Straże Pożarne oraz Pogotowia Ratunkowe.
Organizatorem akcji jest Fundacja Wsparcie 112 i to oni wszystkie misie rozdysponują do poszczególnych oddziałów PSP i karetek ratunkowych. Misie zbieramy w CKZ do końca stycznia, następnie wolontariusze ze sztabu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbiorą od nas misie ratownisie i zawiozą je do swojego sztabu, skąd w lutym zostaną przekazane Fundacji WSPARCIE 112.
25 listopada przypada Dzień Pluszowego Misia. Jest to doskonała okazja, aby przynieś pluszaka i przekazać Fundacji. Miś Ratowniś powinien być czysty i w dobrym stanie, by mógł pocieszyć dziecko po wypadku i umilić mu smutne chwile.
Zapraszamy wszystkich uczniów oraz nauczycieli do wzięcia udziału w tej Akcji.

Tym razem CKZ pomaga jeszcze mocniej...

Postanowiliśmy wspomóc kampanię DZIEŃ DAWCY SZPIKU - Marcin i inni potrzebują Twojej pomocy.
Kampania jest dedykowana 44-letniemu bełchatowianinowi choremu na białaczkę, który szuka w milionowym świecie swojego bliźniaka genetycznego.
Im bliżej finału akcji - CKZ angażuje się bardziej, by więcej osób zarejestrowało się jako potencjalny dawca szpiku.
A co robimy?
Drukujemy na drukarce 3D breloki z logo Fundacji DKMS, które będą rozdawane podczas finału kampanii. Nasi uczniowie malują koszulki w logo Fundacji DKMS. Wielkie brawa dla uczniów i nauczycieli z CKZ.
Przypomnijmy kiedy finał kampanii DZIEŃ DAWCY SZPIKU dla chorego Marcina i innych
23 listopada 2019 • Centrum Handlowe Olimpia – 10:00 – 20:00, ul Kolejowa 6, Bełchatów
24 listopada 2019 • 23. Bełchatowska Piętnastka – 9:00 – 16:00, Hala Energia, ul Dąbrowskiego 11 Bełchatów
24 listopada 2019 • Centrum Handlowe Olimpia – 14:00 – 20:00, ul Kolejowa 6, Bełchatów
Zapraszamy do rejestracji. POMOŻESZ? BO MOŻESZ - MASZ TO W GENACH.
 
Fotorelacja z przygotowań do finału kampanii.
Monika Czarnecka
 


           Podczas obchodów 40-lecia Oddziału Piotrkowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich Centrum Kształcenia Praktycznego (od 1wrzesnia 2019 CKZ) zostało uhonorowane medalem OPt SEP. Medal ten wręczono Dyrektorowi panu Andrzejowi Jędrzejczykowi. Odznaczenie to jest podziękowaniem, uznaniem i symbolem owocnej współpracy z OPt SEP. Nasze koło SEP nr 29 aktywnie działa już 11 rok. Od 2011 organizuje międzypowiatowy konkurs wiedzy elektrycznej „ Bezpieczna Elektryczność”, w którym wzięło udział ponad 1500 uczniów. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbywa się w Centrum Kształcenia Zawodowego.


 Popularny CKP z dniem 1 września 2019 roku przestaje istnieć...teraz jesteśmy CKZ czyli Centrum Kształcenia Zawodowego:) Czy coś się zmieniło??? Nie... jedynie nazwa i logo, które niebawem ukaże się na naszej stronie.


 

Za nami pierwszy tydzień szkoły :)

 
W CKZ rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2019/2020 od szkolenia BHP – zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.
To był czas, aby wprowadzić uczniów w zakres ich obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny w pracy. Dzięki życzliwości Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa w Bełchatowie uczniowie mogli również bliżej uczestniczyć w ćwiczeniach z pierwszej pomocy.
Świadomość oraz wiedza zdobyta przez naszych uczniów podczas szkolenia z pewnością się przyda w roku szkolnym.
Życzymy zatem bezpiecznych warunków pracy oraz świadomości w ocenie zagrożeń występujących w środowisku pracy. Pamiętajmy, że sami przyczyniamy się do własnego bezpieczeństwa.


     
       
       Cekapowskie Brygady Remontowe wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej rozpoczęły akcję pomocy dla niepełnosprawnego bełchatowianina. Już w czerwcu został opracowany kosztorys i plan remontowy natomiast uczniowie branży elektrycznej poprawili instalację w obwodzie gniazd wtykowych która zagrażała bezpieczeństwu użytkownika. Obecnie prowadzimy prace hydrauliczne w łazience w celu likwidacji barier architektonicznych oraz poprawy komfortu życia niepełnosprawnego mieszkańca Bełchatowa.
Po zakończonym remoncie pochwalimy się efektem naszej pracy.
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego